Chương trình EB-5

Chương trình EB-5 cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài một con đường tương đối nhanh chóng và có thể dự đoán được để có thẻ xanh và thường trú nhân tại Hoa Kỳ.  Để tăng cơ hội thành công, điều quan trọng là các nhà đầu tư tiềm năng phải nhận thức được các yêu cầu cơ bản của chương trình

Số tiền đầu tư

Chương trình EB-5 yêu cầu người tham gia đầu tư ít nhất 800.000 đô la vào một dự án EB-5. Khoản đầu tư 800.000 đô la phải được thực hiện trong một dự án hoặc doanh nghiệp nằm trong Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA).  Có hai loại TEA. Đầu tiên, một địa điểm có thể được coi là trong TEA nếu nó nằm trong khu vực có 20.000 cư dân trở lên đang có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% mức thất nghiệp trung bình quốc gia.


Thứ hai, một địa điểm cũng có thể được coi là TEA nếu đó là một địa điểm nông thôn. Vị trí nông thôn là một khu vực không thuộc Khu vực thống kê đô thị (MSA) và có ít hơn 20.000 cư dân. Các dự án không thuộc yêu cầu TEA có số tiền đầu tư tối thiểu là 1.050.000 đô la. Mục đích của việc có số tiền đầu tư thấp hơn cho TEA là khuyến khích đầu tư vào các khu vực cần kích thích kinh tế hơn".

Số tiền đầu tư

Chương trình EB-5 yêu cầu người tham gia đầu tư ít nhất 800.000 đô la vào một dự án EB-5. Khoản đầu tư 800.000 đô la phải được thực hiện trong một dự án hoặc doanh nghiệp nằm trong Khu vực Việc làm Mục tiêu (TEA).  Có hai loại TEA. Đầu tiên, một địa điểm có thể được coi là trong TEA nếu nó nằm trong khu vực có 20.000 cư dân trở lên đang có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% mức thất nghiệp trung bình quốc gia.

Thứ hai, một địa điểm cũng có thể được coi là TEA nếu đó là một địa điểm nông thôn. Vị trí nông thôn là một khu vực không thuộc Khu vực thống kê đô thị (MSA) và có ít hơn 20.000 cư dân. Các dự án không thuộc yêu cầu TEA có số tiền đầu tư tối thiểu là 1.050.000 đô la. Mục đích của việc có số tiền đầu tư thấp hơn cho TEA là khuyến khích đầu tư vào các khu vực cần kích thích kinh tế hơn.

Nguồn vốn

USCIS xem xét kỹ tiền đầu tư của người nộp đơn EB-5 bắt nguồn từ đâu. Điều này được đề cập đến nguồn vốn của nhà đầu tư. Theo nguyên tắc bao quát, khoản đầu tư của người khởi kiện phải đến từ một nguồn hợp pháp và không thể là sản phẩm của bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Hơn nữa, người nộp đơn EB-5 sẽ phải cung cấp tài liệu cho thấy tiền đầu tư có nguồn gốc từ đâu và chứng minh rằng nó có nguồn gốc hợp pháp. Điều này cũng có thể liên quan đến việc theo dõi con đường của các quỹ dẫn đến đầu tư EB-5. Ví dụ, người nộp đơn EB-5 có thể đã sử dụng việc bán bất động sản để thực hiện đầu tư EB-5. Nhà đầu tư sẽ không chỉ phải cung cấp bằng chứng về việc bán bất động sản, mà họ còn phải chứng minh với USCIS rằng họ đã mua bất động sản bằng số tiền thu được hợp pháp.

Tạo việc làm

Để có được thẻ xanh vĩnh viễn, nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh rằng khoản đầu tư của họ đã dẫn đến việc tạo ra 10 việc làm mới ở Hoa Kỳ. Đối với một dự án trực tiếp, 10 công việc phải được thực hiện tại thời điểm nhà đầu tư nộp I-829 của họ với USCIS để chứng minh tạo việc làm và 10 công việc đó phải được tuyển dụng trực tiếp với đơn vị tạo việc làm.  Tuy nhiên, đối với một dự án trung tâm khu vực, dự án có thể tạo ra nhiều việc làm hơn các dự án trực tiếp. Số lượng việc làm mà một dự án trung tâm khu vực tạo ra dựa trên một công thức kinh tế xem xét chi tiêu xây dựng và doanh thu hàng năm của dự án.  Nó không chỉ được ghi nhận với việc tạo ra việc làm trực tiếp, mà còn là công việc gián tiếp và gây ra. Điều này có tính đến các công việc được tạo ra trong chuỗi cung ứng của dự án cũng như tác động kinh tế của dự án đối với cộng đồng xung quanh.

Gard xanh có điều kiện

Quá trình EB-5 yêu cầu nhà đầu tư trước tiên được cấp thẻ xanh có điều kiện trước khi có thể kiếm được thường trú nhân.  Một người có thẻ xanh có điều kiện có các quyền và đặc quyền giống như người có thẻ xanh vĩnh viễn. Thẻ xanh có điều kiện có giá trị trong khoảng thời gian hai năm, trái ngược với thời gian năm năm của thẻ xanh vĩnh viễn. Khi nhà đầu tư gần kết thúc thẻ xanh có điều kiện hai năm, họ sẽ nộp đơn I-829 để chứng minh rằng khoản đầu tư của họ đã đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm EB-5. Tại thời điểm nhà đầu tư nộp đơn I-829, họ cũng sẽ nộp đơn xin gia hạn thẻ xanh có điều kiện. Các nhà đầu tư có thể nhận được gia hạn trên thẻ xanh có điều kiện của họ cho đến khi I-829 của họ được xét xử. Khi I-829 được chấp thuận, người bảo lãnh và các thành viên gia đình đủ điều kiện của họ sẽ nhận được thẻ xanh vĩnh viễn.